Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντων (EPD) της ΕΤΕΜ S.A.

H ENVIROMETRICS ήταν ο σύμβουλος που εμπιστεύτηκε η ΕΤΕΜ S.A. για την ανάπτυξη της ανάλυσης του κύκλου ζωής (LCA) και την δημιουργία Περιβαλλοντικής δήλωσης προϊόντος (EPD) η οποία δημοσιεύτηκε στο μητρώο του αναγνωρισμένου φορέα The International EPD System. Τα προϊόντα που μελετήθηκαν ήταν τα απλά και τα θερμοδιακοπτόμενα προφίλ αλουμινίου. Η μελέτη βασίστηκε στους κανόνες του φορέα καθώς και στα πρότυπα ISO 14040, ISO 14044, ISO 14025 και ΕΝ 15804 και περιλάμβανε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προφίλ αλουμινίου εξαιρουμένου του σταδίου της χρήσης του προϊόντος. Για να δείτε το EPD πατήστε εδώ.