Κλιματική Αλλαγή

Οι συνέπειες της αλλαγής του κλίματος γίνονται όλο και περισσότερο αισθητές επηρεάζοντας τις ανθρώπινες δραστηριότητες και αυξάνοντας τον κίνδυνο απωλειών ανθρώπινων ζωών. Οι προσπάθειες μετριασμού αυτής της αλλαγής, μέσω μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, δεν αρκούν. Η ENVIROMETRICS παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που αφορούν ζητήματα προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή υποστηρίζοντας τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση πολιτικών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Μέσω εξειδικευμένης διεπιστημονικής ομάδας και σημαντικής τεχνογνωσίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, η ENVIROMETRICS προσφέρει συνεχή υποστήριξη και αξιόπιστες λύσεις στην διαχείριση των προκλήσεων και των ευκαιριών που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις, ως αποτέλεσμα του συνεχώς μεταβαλλόμενου κλίματος.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Μοντελοποίηση και εκτίμηση κλιματικών προβλέψεων

Ανάπτυξη στρατηγικής προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή κατά ISO 14090:2019 “ Adaptation to climate change — Principles, requirements and guidelines”

Εκτίμηση κλιματικού κίνδυνου και αξιολόγησης επιπτώσεων κατά ISO 14091 “ Adaptation to climate change — Guidelines on vulnerability, impacts and risk assessment”

Ανάπτυξη στρατηγικών αειφόρου διαχείρισης και ανάπτυξης κατά ISO 37101:2019 “Sustainable development in communities — Management system for sustainable development — Requirements with guidance for use”

Ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης κατά ISO 37120:2018 “Sustainable cities and communities — Indicators for city services and quality of life”

Ανάπτυξη στρατηγικής και εφαρμογής προγραμμάτων μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (mitigation/ low carbon)

Η ENVIROMETRICS τα τελευταία χρόνια έχει υποστηρίξει αρκετούς δήμους και περιφέρειες προετοιμάζοντας τα σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή που στόχο έχουν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αιρετών, των πολιτών και των φορέων, τη σύνδεση των κλιματικών προβλέψεων με την λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση των υδάτων, την γεωργία, την πολιτική προστασία και τον σχεδιασμό των πόλεων. Επιπλέον, ακολουθώντας τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις που ως στόχο έχουν την ενίσχυση της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης απέναντι στις νέες κλιματικές συνθήκες, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο τομέα μείωσης του κινδύνου καταστροφών. Μέσω ανάπτυξης εξειδικευμένων εργαλείων διαχειριστικών αποφάσεων συμβάλλει στην υποστήριξη και την ενίσχυση του έργου της Πολιτικής Προστασίας τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.