Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντων (EPD) της SOVEL

H ENVIROMETRICS ήταν ο σύμβουλος που εμπιστεύτηκε η SIDENOR S.A. για την ανάπτυξη της ανάλυσης του κύκλου ζωής (LCA) και την δημιουργία Περιβαλλοντικής δήλωσης προϊόντος (EPD) η οποία δημοσιεύτηκε στο μητρώο του αναγνωρισμένου φορέα The International EPD System. Τα προϊόντα που μελετήθηκαν ήταν οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος σε μορφή ευθύγραμμων ράβδων ή κουλούρων, σε πλέγματα και σε κλωβούς, τα οποία παράγονται στο εργοστάσιο της SOVEL. Η μελέτη βασίστηκε στους κανόνες του φορέα καθώς και στα πρότυπα ISO 14040, ISO 14044, ISO 14025 και ΕΝ 15804 και περιλάμβανε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων εξαιρουμένου του σταδίου της χρήσης τους. Για να δείτε το EPD πατήστε εδώ.