Ενέργεια

Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 κατά 40% σε σχέση με το 1990 αποτελεί ευρωπαϊκή και κατ΄επέκταση εθνική δέσμευση. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα περιλαμβάνει αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας και την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Η ENVIROMETRICS αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει στη σημερινή εποχή η χρήση της ενέργειας στη λειτουργία και στη βιώσιμη ανάπτυξη των μεγάλων επιχειρήσεων και βιομηχανιών, του τριτογενή τομέα στη χώρα μας, αλλά και των δημοσίων φορέων, έχει επενδύσει στην αξιοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού και ενός δικτύου αποκλειστικών συνεργασιών, με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν το σύνολο των ενεργειακών θεμάτων και αναγκών των πελατών μας.

Έχοντας ως βάση την ανάπτυξη μιας πολιτικής με κεντρικό γνώμονα την ενέργεια, η ENVIROMETRICS βρίσκεται σε θέση να προσφέρει εφαρμοσμένες λύσεις για τον προσδιορισμό των ενεργειακών ροών, την παρακολούθηση και διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και τη συλλογή ρεαλιστικών επιλογών των πελατών μας αναφορικά με τα διαθέσιμα μέτρα εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας, με απώτερο σκοπό την αντιστάθμιση του ενεργειακού κόστους και την κάλυψη των νομικών υποχρεώσεων την εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνδυασμό πάντα με τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

 Το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών μας αναλύεται ως εξής:

Εκπόνηση Ενεργειακών Ελέγχων (κατηγορίες Α, Β’ και Γ’) βάσει των προτύπων ISO 50002 & ΕΝ 16247 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν.4342/2015

Ανάπτυξη Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης βάσει του προτύπου ISO 50001:2018

Μετρήσεις & αναλύσεις ενεργειακών καταναλώσεων και Benchmarking

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις & έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Τεχνοοικονομικές μελέτες έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕΝ)

Ανάπτυξη στρατηγικής για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Υποστήριξη σε θέματα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία

Μελέτη & εφαρμογή συστημάτων μέτρησης, παρακολούθησης και διαχείρισης ενεργειακών καταναλώσεων (BEMS)

Ανάπτυξη εταιρικής ενεργειακής / περιβαλλοντικής στρατηγικής

Εκτίμηση διαπραγματευτικών περιθωρίων στην προμήθεια ενεργειακών προϊόντων

Λύσεις εξοικονόμησης/ αντιστάθμισης ενεργειακού κόστους από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία [Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ) και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ)]

Υπηρεσίες Ενεργειακού Υπευθύνου και σύνταξη του Σχέδιου Ενεργειακής Απόδοσης

Αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών εργαλείων για την ωρίμανση, χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων

Διενέργεια σεμιναρίων εκπαίδευσης προσωπικού

Ειδικότερα για τους ΟΤΑ και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα:

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις & έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Υποστήριξη στην υλοποίηση του Σύμφωνου των Δημάρχων για Ενέργεια και Κλίμα

Αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών εργαλείων για την ωρίμανση, χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων