Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η διαμόρφωση και υλοποίηση στοχευμένων στρατηγικών επιλογών ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα τους. Η ENVIROMETRICS παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης επιχειρήσεων σε εταιρείες και οργανισμούς – πελάτες της, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των στελεχών της, αλλά και ενός ευρύτατου δικτύου συνεργατών και επιστημόνων.

 Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 Χρηματοδοτικά και επενδυτικά προγράμματα:

Σύνταξη φακέλου υποβολής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικών έργων

Τεχνικός Σύμβουλος σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς:

Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων,

Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων και Τευχών Δημοπράτησης

Υπηρεσίες Εμπειρογνώμονα:

Περιβαλλοντική αξιολόγηση έργων και δραστηριοτήτων

Έλεγχοι σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Υποστήριξη σε θέματα συμμόρφωσης με νομοθεσία / προδιαγραφές

Εκπαίδευση:

Διενέργεια σεμιναρίων εκπαίδευσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας