Ποιότητα Αέρα

Η διαχείριση της ποιότητας του αέρα αποτελεί περίπλοκο ζήτημα επηρεάζοντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την υγεία και την ποιότητα ζωής. Η ENVIROMETRICS παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες παρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα (δυνατότητα συνεχούς ή μη παρακολούθησης ποιότητας αέρα και μετεωρολογικών συνθηκών), εκτίμησης της ποιότητας αέρα στο εργασιακό περιβάλλον και εκτίμησης ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων. Η διεπιστημονική ομάδα της ENVIROMETRICS διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών επιχειρήσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών μας αναλύεται ως εξής:

Μετρήσεις και αξιολόγηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και θορύβου, γύρω από βιομηχανικές περιοχές και εγκαταστάσεις ως απαίτηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, για τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης και για την υποστήριξη και τεκμηρίωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού και των ΜΠΕ.

Σχεδιασμός Δικτύου Σταθμών Μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης  και θορύβου.

Εξειδικευμένες μετρήσεις σε ΧΥΤΑ.

Εκτίμηση οσμών.

Μοντέλα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται βάσει της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά και προτεινόμενων ορίων διεθνών οργανισμών (World Health Organization, Health and Safety Executive κλπ).

Το εργαστήριο της ENVIROMETRICS είναι διαπιστευμένο από το 2008 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 και εφαρμόζει πρότυπες μεθόδους δειγματοληψίας και μέτρησης αέριων ρύπων και βλαπτικών παραγόντων (ΕΝ, ISO, EPA, VDI, ASTM, NIOSH, HSE), διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Eπιπλέον, συνεργάζεται με διαπιστευμένα εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού για τη χημική ανάλυση των συλλεγόμενων δειγμάτων.

Υπηρεσίες παρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα 

Προσδιορισμός συγκέντρωσης του κλάσματος μικροσωματιδίων ΡΜ10 κατά ΕΝ 12341.

Προσδιορισμός συγκέντρωσης μετάλλων στο κλάσμα ΡΜ10 αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης κατά ΕΝ 14902.

Προσδιορισμός συγκέντρωσης Βενζο(α)πυρενίου στο κλάσμα των μικροσωματιδίων ΡΜ10 κατά ΕΝ 15549.

Προσδιορισμός συγκέντρωσης διοξινών και φουρανίων σύμφωνα με τη μέθοδο EPA TO-9A

Προσδιορισμός συγκέντρωσης διαφόρων βλαπτικών παραγόντων (βενζόλιο, όζον, οξείδια του θείου κλπ.) με χρήση παθητικών δειγματοληπτών.

Υπηρεσίες εκτίμησης της ποιότητας του αέρα στο εργασιακό περιβάλλον

Προσδιορισμός συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (εισπνεύσιμο & αναπνεύσιμο κλάσμα) κατά ΕΝ 481.

Προσδιορισμός συγκέντρωσης πτητικών οργανικών ενώσεων σύμφωνα με τις μεθόδους NIOSH 1500/1501 & EN

Προσδιορισμός συγκέντρωσης μετάλλων στον αέρα του χώρου εργασίας.

Προσδιορισμός στάθμης/δόσης θορύβου.

Προσδιορισμός έντασης οσμής.

Προσδιορισμός συγκέντρωσης διαφόρων βλαπτικών παραγόντων (διοξείδιο-μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, χλώριο κλπ.) με χρήση παθητικών δειγματοληπτών.

Υπηρεσίες εκτίμησης της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων

Προσδιορισμός θερμοκρασίας & υγρασίας.

Προσδιορισμός έντασης φωτισμού.

Προσδιορισμός στάθμης θορύβου.

Προσδιορισμός έντασης οσμής.

Προσδιορισμός συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης).

Προσδιορισμός συγκέντρωσης διαφόρων βλαπτικών παραγόντων (φορμαλδεΰδη, βενζόλιο, ολικές πτητικές οργανικές ενώσεις, διοξείδιο-μονοξείδιο του άνθρακα κλπ.) με χρήση αυτόματων οργάνων και παθητικών δειγματοληπτών.