Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Η διαμόρφωση ενός ασφαλούς, άνετου και αποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για την ευημερία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η ENVIROMETRICS παρέχει ένα μεγάλο εύρος συμβουλευτικών υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Οι έμπειροι συνεργάτες της εταιρείας, Τεχνικοί Ασφαλείας και Γιατροί Εργασίας, έχουν στην διάθεσή τους εξειδικευμένο εξοπλισμό για τις απαραίτητες μετρήσεις σε κάθε εταιρεία. Η διαρκής επιμόρφωση και ενημέρωση τους, αποτελεί κύρια μέριμνα της εταιρείας.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, με περιοδικούς ελέγχους των χώρων εργασίας, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας

Περιοδικοί έλεγχοι χώρων εργασίας, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

Ιατρικός έλεγχος και δημιουργία ιατρικού φακέλου

Μετρήσεις για τον προσδιορισμό χημικών παραγόντων στην ατμόσφαιρα του εργασιακού περιβάλλοντος (σωματίδια, οξέα, μέταλλα, VOCs κτλ) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα HSE, NIOSH, OSHA, ISO, EN. Ειδικότερα η εταιρεία διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο κατά EN ISO 17025 για τους παρακάτω παράγοντες:

Προσδιορισμός εσπνεύσιμης και αναπνεύσιμης σκόνης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 491:1983 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1232:1997

Δειγματοληψίας και ανάλυση VOCs κατά NIOSH 1500, NIOSH 1501 και ΕΛΟΤ ΕΝ 689:1995

Μετρήσεις φυσικών παραγόντων (θόρυβος, ακτινοβολίες, θερμοκρασία, υγρασία κτλ)

Προσδιορισμός βιολογικών παραγόντων

Aσφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης από την Lloyd's

Άλλες υπηρεσίες:

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (Μ. Ε. Ε. Κ.)

 Μελέτη Ποιότητας εσωτερικών χώρων (Indoor Air Quality)

Μελέτη Εκρηκτικής ατμόσφαιρας (ΑΤΕΧ) σύμφωνα με το ΠΔ 42/2003

Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) για τα Τεχνικά Έργα

Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ, ADR)

Εκπαίδευση εργαζομένων

Πρώτες Βοήθειες (Care Plus & Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απιδινωτή (AED)

Εργασία σε ύψος

Πυρασφάλεια και Εκκένωση