Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η ικανότητα μιας επιχείρησης να αποσυνδέσει την ανάπτυξη της από το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την συμβολή της στην μείωση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής και προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η ENVIROMETRICS αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά και τις υποχρεώσεις του τριτογενή τομέα στον διεθνή στόχο περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον Κύκλο Ζωής (Life Cycle Assessment) και την Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντων (Environmental Product Declaration) καθώς και τον υπολογισμό του Ανθρακικού Αποτυπώματος υποστηρίζοντας την επιχείρηση σας στην παρακολούθηση, διαχείριση και μείωση των εκπομπών CO2. Η ανάλυση του ανθρακικού αποτυπώματος προσφέρει στην επιχείρηση σας:

Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών

Διαφοροποίηση των παραγόμενων υπηρεσιών και προϊόντων

Δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη

Δεδομένα για τη διαχείριση κινδύνων, τη μείωση του κόστους και τον προσδιορισμό ευκαιριών ανάπτυξης προϊόντων

Η ENVIROMETRICS διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, τη τεχνογνωσία και τα εργαλεία για την ανάλυση του Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment) και γα τον υπολογισμό του Ανθρακικού Αποτυπώματος ακολουθώντας όλους τους κανονισμούς της εγχώριας και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Ανάπτυξη και αξιολόγηση του κύκλου ζωής (Life Cycle Assessment) προϊόντων/υπηρεσιών, όπως η διαχείριση αστικών αποβλήτων, κατά ISO 14040:2006 και 14044:2006 χρησιμοποιώντας συμμορφούμενες βάσεις δεδομένων και πρότυπα εργαλεία.

   ◊ Η ανάπτυξη του κύκλου ζωής είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πτυχών και επιπτώσεων ενός προϊόντος/υπηρεσίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση του Περιβαλλοντικού αποτυπώματος, του Ανθρακικού αποτυπώματος και της Περιβαλλοντικής δήλωσης Προϊόντος.

Ανάπτυξη Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPD) σε διάφορους τομείς όπως κατασκευαστικών υλικών, γεωργικών προϊόντων και άλλων.

  Το EPD είναι ένα επίσημα επαληθευμένο έγγραφο το οποίο, ως απόρροια της ανάπτυξης του Κύκλου Ζωής προϊόντος, παρέχει ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική επίδοση του.

♦ Ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του ανθρακικού αποτυπώματος προϊόντων στη διάρκεια ζωής τους σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14067:2018.

Ανθρακικό αποτύπωμα και πλήρης καταγραφή των αερίων του θερμοκηπίου εταιριών, προϊόντων, υπηρεσιών ή γεγονότων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα (ISO 14064-1:2018, ISO 14069:2013, PAS 2050, GHG protocol and Global Reporting Initiative)

Υπολογισμός μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από έργα κατά ISO 14064-2:2019

Προσαρμοσμένη σχεδιαστική στρατηγική και σχέδιο δράσης για αντιστάθμιση άνθρακα και ουδετερότητα

♦ Αναγνώριση και υποστήριξη στην ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης, στη σύνταξη σχεδίου μείωσης εκπομπών, στην ετήσια παρακολούθηση εκπομπών και στην οικονομική αξιολόγηση δράσεων

 

Σχετικά με την ανάπτυξη των Περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντων, παρέχουμε  υπηρεσίες υποστήριξης  καθ’ όλη τη διαδικασία:

Αναπτύσσουμε τον κύκλο ζωής προϊόντων σύμφωνα με τα ISO 14040:2006, 14044:2006 και  εξειδικευμένους κανόνες προϊόντων (specific Category Rules) χρησιμοποιώντας συμμορφούμενες βάσεις δεδομένων και πρότυπα εργαλεία.

Συνδυάζουμε τις πληροφορίες από το LCA στην κατάλληλη μορφή αναφοράς για να αναπτύξουμε το EPD

Υποστηρίζουμε την διαδικασία επαλήθευσης τρίτου μέρους του EPD.