Έρευνα & Ανάπτυξη

Η συμμετοχή στην υλοποίηση ερευνητικών προτάσεων και έργων σε εθνικά, συγχρηματοδοτούμενα και ευρωπαϊκά προγράμματα (HORIZON2020, ΓΓΕΤ), που προωθούν την πρόοδο και την καινοτομία, είναι ένας από τους σημαντικούς τομείς δραστηριοποίησης μας. Στα πλαίσια του HORIZON2020 η ENVIROMETRICS συμμετέχει στο πρόγραμμα D-NOSES (Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability) ένα ευρωπαϊκό έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission- Research Executive Agency) με σκοπό την προώθηση μιας νέας προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή σε θέματα ρύπανσης από οσμές.

Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη του ζητήματος των οσμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την χρήση πρωτοποριακών μέσων, όπως η άμεση συμμετοχή και εκπαίδευση των πολιτών, καθώς και η χρήση καινοτόμων εργαλείων μοντελοποίησης και χαρτογράφησης των προβλημάτων. Βασικό χαρακτηριστικό είναι η δημιουργία μιας βάσης ανταλλαγής απόψεων για την ενημέρωση και κατανόηση της φύσης των περιστατικών οσμών, με την κοινή συμμετοχή των αρχών, πολιτών, πανεπιστημίων και παραγωγών των οσμών, στοχεύοντας στη διερεύνηση εξεύρεσης αμοιβαία αποδεκτών λύσεων.

Το έργο αυτό φέρνει σε επαφή εταίρους από όλη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτή, για να ξεκινήσει ένα απαραίτητο ταξίδι συνεργασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος των οσμών σε παγκόσμια κλίμακα. Το D-NOSES καλύπτει όλες τις πτυχές της ρύπανσης από οσμές, με τη συμμετοχή ειδικών από τον ακαδημαϊκό χώρο, την έρευνα, την επιστήμη των πολιτών και την εμπλοκή της κοινότητας, καθώς και εκπροσώπους της βιομηχανίας, του δημόσιου τομέα και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, εστιάζοντας σε 10 πιλοτικές μελέτες σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν.Το D-NOSES θα εντοπίσει τοπικά προβλήματα και θα συν-δημιουργήσει τοπικές λύσεις με τους πολίτες, τις βιομηχανίες, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους εμπειρογνώμονες οσμών. Οι εμπειρίες από τις 10 πιλοτικές τοποθεσίες θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός μοντέλου πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για τη ρύπανση οσμών.