Βαθμονόμηση αναλυτών QAL2/AST

Οι χειριστές εγκαταστάσεων πρέπει να επαληθεύουν περιοδικά ότι τα αυτόματα συστήματα μέτρησης (AMS / CEM) λειτουργούν σωστά. Επομένως, οι εγκαταστάσεις που μετρούν συνεχώς και παρακολουθούν τα καυσαέρια πρέπει να εκτελούν Ετήσιο Έλεγχο Παρακολούθησης (AST) και Επίπεδο Διασφάλισης Ποιότητας 2 (QAL2) σύμφωνα με το EN 14181 - Διασφάλιση ποιότητας των αυτοματοποιημένων συστημάτων μέτρησης (AMS) για όλα τα AMS / CEM.

Η ENVIROMETRICS παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες βαθμονόμησης αυτόματων αναλυτών (QAL 2) και ετήσιο έλεγχος ορθής λειτουργίας αυτών (AST) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΝ 14181.

Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14181, διασφαλίζοντας την ποιότητα λειτουργίας των αυτόματων συστημάτων μέτρησης (AMS), προβλέπει τρία επίπεδα ελέγχου ποιότητας τα οποία ονομάζει αντίστοιχα Quality Assurance Levels 1,2 και 3 (QAL1, QAL2/AST, QAL3).

Το QAL1 πραγματοποιείται από τον κατασκευαστή του εκάστοτε αναλυτή.

Το QAL2/AST πρέπει να πραγματοποιείται από ένα ανεξάρτητο διαπιστευμένο κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 εργαστήριο. Το QAL2 αποτελεί μια διαδικασία βαθμονόμησης του αυτόματου αναλυτή (AMS/ CEMs) μέσω διενέργειας παράλληλων μετρήσεων με την πρότυπη μέθοδο (SRM). Περιλαμβάνει επίσης τον υπολογισμό της μεταβλητότητας του AMS και έλεγχο συμμόρφωσης με την απαιτούμενη αβεβαιότητα. Η διαδικασία QAL2 θα πρέπει σύμφωνα με το πρότυπο να επαναλαμβάνεται (αναλόγως και με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας) το αργότερο κάθε 5 χρόνια. Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις το μέγιστο χρονικό περιθώριο είναι τα 3 χρόνια. Η διαδικασία QAL2 πρέπει επίσης να εφαρμόζεται και κάθε φορά που το AMS υφίσταται κάποια αλλαγή ή επισκευή. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας βαθμονόμησης θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση ο έλεγχος επιτήρησης του αναλυτή, Annual Surveillance Test (AST), ώστε να διασφαλίζεται ότι η απόδοση του AMS παραμένει ικανοποιητική.

Το QAL3 πραγματοποιείται από την ίδια την εγκατάσταση.