Βιομηχανικές Εκπομπές – Αέριοι Ρύποι

Οι βιομηχανικές εκπομπές, αποτελούν τη βασικότερη αιτία ατμοσφαιρικής ρύπανσής στην Ευρώπη. Μέσω της Οδηγίας περί Βιομηχανικών Εκπομπών, η ΕΕ ορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούν όλες οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σχετικά με την πρόληψη και παρακολούθηση της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα. Η ENVIROMETRICS παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες παρακολούθησης βιομηχανικών εκπομπών, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών της επιχείρησής σας, όπως οι περιοδικοί έλεγχοι  των αερίων εκπομπών που σχετίζονται με τους περιβαλλοντικούς όρους της εκάστοτε εγκατάστασης και τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων βάσει περιβαλλοντικών αδειών (ΑΕΠΟ) και βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΑΤ).

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Δειγματοληψία, ανάλυση και μέτρηση αέριων ρύπων

Δοκιμές βελτιστοποίησης διεργασιών

Δοκιμές εκκίνησης μονάδων και ελέγχου απόδοσης αντιρρυπαντικών συστημάτων 

Μελέτες εκτίμησης συγκέντρωσης οσμών κατά ΕΝ 13725:2003

Μέτρηση στάθμης περιβαλλοντικού θορύβου 

Εκτίμηση αμαυρότητας καπνού με χρήση κλίμακας RINGELMANN κατά ΕΛΟΤ 815

Συμβουλευτικές υπηρεσίες καταλληλότητας εξοπλισμού

Το εργαστήριο της ENVIROMETRICS  είναι διαπιστευμένο από το 2008 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 και εφαρμόζει πρότυπες μεθόδους δειγματοληψίας και μέτρησης αέριων ρύπων και βλαπτικών παραγόντων (ΕΝ, ISO, EPA, VDI, ASTM, NIOSH, HSE), διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Eπιπλέον, συνεργάζεται με διαπιστευμένα εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού για τη χημική ανάλυση των συλλεγόμενων δειγμάτων.

Μέθοδοι προσδιορισμού αέριων ρύπων (δειγματοληψία):

Προσδιορισμός σωματιδιακής ύλης (SPM, PM10) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13284-1 & ISO 9096

Μέτρηση ταχύτητας και παροχής απαερίων κατά ISO 16911-1 & ISO 10780

Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14385

Προσδιορισμός διοξινών και φουρανίων (PCDD/PCDFs) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1948-1

Προσδιορισμός HCl κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1911-1

Προσδιορισμός HF κατά ISO 15713

Προσδιορισμός υδρατμών σε αγωγούς κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14790

Προσδιορισμός Hg κατά ΕΝ 13211

Προσδιορισμός SO2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14791

Προσδιορισμός NH3 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14791

Προσδιορισμός H2S κατά NIOSH 6013

Προσδιορισμός CS2 κατά NIOSH 1600

Προσδιορισμός PAHs κατά ISO 11338-1

Προσδιορισμός της συγκέντρωσης μάζας επιμέρους αερίων οργανικών ενώσεων (VOC’s) κατά EN 13649

Μέθοδοι προσδιορισμού αέριων ρύπων (μέτρηση με αυτόματα όργανα):

Προσδιορισμός συγκέντρωσης ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12619

Προσδιορισμός συγκέντρωσης υποξειδίου του αζώτου (Ν2O) κατά ΕΝ ISO 21258

Προσδιορισμός συγκέντρωσης οξυγόνου (O2) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14789 & ISO 12039

Προσδιορισμός συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά ISO 12039

Προσδιορισμός συγκέντρωσης μονοξειδίου του άνθρακα (CO) κατά ISO 12039 & ΕΛΟΤ ΕΝ 15058

Προσδιορισμός συγκέντρωσης oξειδίου του αζώτου (ΝΟx) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14792 & ISO 10849

Προσδιορισμός συγκέντρωσης διοξειδίου του θείου (SO2) κατά ISO 7935