Δειγματοληψία και χαρακτηρισμός αποβλήτων

Για το χαρακτηρισµό των στερεών αποβλήτων, έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η απόφαση 2000/532/ΕΚ, µε την οποία θεσπίζεται κατάλογος στερεών αποβλήτων, ενώ σαφή όρια χαρακτηρισμού των στερεών αποβλήτων καθορίζονται µε την απόφαση 2003/33/ΕΚ. Σύµφωνα µε την απόφαση 2003/33/ΕΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, ο χαρακτηρισµός των στερεών αποβλήτων γίνεται µε βάση τις φυσικοχηµικές αναλύσεις των υγρών έκπλυσης που προκύπτουν από τα στερεά απόβλητα, µέσω συγκεκριμένων μεθόδων έκπλυσης.

Ο έλεγχος και χαρακτηρισμός των αποβλήτων, επιτρέπει τη λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε και να τα διαθέτουμε. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να πραγματοποιηθούν έγκυροι έλεγχοι, θα πρέπει να λαμβάνεται αντιπροσωπευτικός αριθμός δειγμάτων. Για να ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα ελέγχων αποβλήτων, θα πρέπει πρώτα να καθοριστούν οι μέθοδοι δειγματοληψίας ώστε να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και αντιπροσωπευτικότητα των αναλύσεων και των δειγμάτων αντίστοιχα. Ο προγραμματισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει συνεχείς επαναλαμβανόμενες επαφές μεταξύ όλων των εμπλεκομένων

Τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων (όρια) εξαρτώνται από τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων. Οι τρεις ταξινομήσεις είναι:

Αδρανή απόβλητα

Μη επικίνδυνα απόβλητα

Επικίνδυνα απόβλητα

Ανάλογα με την ανωτέρω κατηγορία ταξινόμησης, θα πρέπει να γίνονται αναλυτικές δοκιμές έκπλυσης των αντίστοιχων ρυπαντών και να ελέγχονται με τα σχετικά όρια που προβλέπει η νομοθεσία προκειμένου να γίνουν αποδεκτά.

Το εργαστήριο της ENVIROMETRICS είναι διαπιστευμένο από το 2008 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 για το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14899:2005/ CEN 15310-2:2005  "Χαρακτηρισμός αποβλήτων - Δειγματοληψία αποβλήτων υλικών - Πλαίσιο για την προετοιμασία και εφαρμογή ενός σχεδίου δειγματοληψίας".

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες του εργαστηρίου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Έλεγχος εδαφικής ρύπανσης 

Αξιολόγηση επικινδυνότητας και χαρακτηρισμός αποβλήτων

Εκπόνηση σχεδίου δειγματοληψίας για συχνές ή περιστασιακές αναλύσεις αποβλήτων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14899:2005

Ανάπτυξη σχεδίου δειγματοληψίας εξειδικευμένου κατά περίπτωση

Έλεγχος υφιστάμενου σχεδίου δειγματοληψίας

Αποστολή και ανάλυση δειγμάτων σε διαπιστευμένα κατά ΕΝ ISO 17025 εργαστήρια