Συστήματα Διαχείρισης

Η ποιότητα αποτελεί βασικό στοιχείο για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Η ENVIROMETRICS δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Μέσα από την πολυετή εμπειρία της, καθοδηγεί τους πελάτες της ανάλογα με τις ανάγκες τους στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης, στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση των διεργασιών τους και στη διάθεση υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, ακολουθώντας σύγχρονα και αναγνωρισμένα μοντέλα Διοίκησης και Διαχείρισης που προσαρμόζονται σε διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές.

Η ENVIROMETRICS προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την υποστήριξη των πελατών της στην υιοθέτηση κατάλληλων μηχανισμών τόσο για την αποτελεσματική διαχείριση των διεργασιών, όσο και για την συστηματική παρακολούθηση της επίδοσης με στόχο την συνεχή βελτίωση. Η αποτελεσματική εφαρμογή τους θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός περιβάλλλοντος το οποίο αναγνωρίζει τις απειλές και ευκαιρίες, ενισχύοντας συνεχώς τη θέση της εταιρίας που τα εφαρμόζει.

Ειδικότερα, παρέχει υπηρεσίες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστήματος:

Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2018)

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001, EMAS)

Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS, ISO45001)

Ενεργειακής Διαχείρισης (ISO 50001:2018)

Διασφάλισης ποιότητας εργαστηρίων (ISO17025)

Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004)

Αποθήκευσης και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων (Οδηγία 2013/C 343/01)

Παραγωγής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων - Medical Devices Regulation (ISO13485)

Διαχειριστικής επάρκειας φορέων (ΕΛΟΤ 1429, ΕΛΟΤ 1435)

Ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (ISO/IEC27000)

Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (ISO 39001:2012)

Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας (ISO 37001:2016)

Επιπλέον, υποστηρίζει τη διαδικασία απόκτησης Σήμανσης CE και τη διενέργεια εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων και ελέγχων.